Regulamin wypożyczalni sprzętu wodnego

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO

Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem:

 1. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 2. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja, paszport). W przypadku, jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 3. Wypożyczenie sprzętu następuje po dokonaniu przez Wypożyczającego wpisu w Książce. Dokonując wpisu Wypożyczający potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt.
 4. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których Wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 5. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
 6. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się na brzegu EkoPlaży.
 7. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.
 8. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę zgodnie z cennikiem.
 9. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 10. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
 11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.
 12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 13. Zwrot sprzętu pływającego następuje w danym dniu, najpóźniej o godz 21.00. Wcześniejsze, lub późniejsze niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnię.
 14. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem.
 15. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnię oraz służb do tego uprawnionych.
 16. Zazgubienie,kradzieżorazzniszczenianieodwracalnesprzętuWypożyczającyzwracajegorównowartośćwwysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 17. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.
 18. Właścicielem wypożyczalni jest EkoPlaża S.C. Bartosz Blum, Wiktor Zienkiewicz, 62-006 Janikowo ul Asfaltowa 3

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU

Zarządcą miejsca wypoczynku i rekreacji jest
Eko Plaża s.c Bartosz Blum oraz Wiktor Zienkiewicz, siedziba firmy: ul. Asfaltowa 3, 62-006 Janikowo.