Regulamin Eko-Plaża

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSCA WYPOCZYNKU I REKREACJI „EKO-PLAŻA” W STĘSZEWKU, GMINA POBIEDZISKA

Eko-Plaża czynna jest sezonowo od 1 czerwca do 31 września.

Dostęp do plaży odbywa się ruchem pieszym lub możliwy jest wjazd samochodem przez szlaban wjazdowy od Szosy Wroczyńskiej. Dostęp dla ruchu kołowego w miesiącach czerwień i wrzesień jest od piątku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 21:00, a w lipcu i sierpniu codziennie od 9:00 do 21:00

Eko-plaża NIE JEST STRZEŻONA PRZEZ RATOWNIKÓW, kąpiel w jeziorze odbywa się na WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do oznaczeń stref oraz znaków.

Zgodnie z ustawą „Prawo Wodne” z dnia 20 lipca 2017 r. każdy ma prawo swobodnie przejść w pasie 1,5 metra od lini brzegowej. Osoby pozostające na plaży, korzystające z sanitariatów, koszy na śmieci, placu zabaw, zobowiązane są do wniesienia opłaty zgodnej z Regulaminem Eko-Plaży.

Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie plaży oraz kąpać się tylko w wyznaczonej strefie pod opieką osób dorosłych.
Osobom, będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających zabrania się wchodzenia do wody!
Wstęp na teren Eko-plaży dzieci i młodzieży przebywającej na koloniach i obozach dozwolony jest tylko w zorganizowanych grupach liczących do 10 dzieci pod opieką 1 osoby dorosłej.

Eko Plaża znajduje się na terenie Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Łopuchówko) i zgodnie z art. 30 ustawy o lasach z 28 września 1991, zabrania się użytkownikom plaży i parkingu zanieczyszczania gleby i wód, zaśmiecania, rozkopywania gruntu, niszczenia grzybów oraz grzybni, niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin, niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic. Ponadto, zabrania się parkowania i biwakowania poza miejscami wyznaczonymi, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk, płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt, puszczania psów luzem, hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

ZWIERZĘTA NA EKO PLAŻY: Na teren Eko-plaży dozwolone jest wprowadzanie psów tylko na smyczy i w kagańcu, natomiast kąpiel psów w jeziorze jest ZABRONIONA.
Właściciele psów ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt. Do obowiązków właścicieli należy niezwłoczne usunięcie z terenu plaży/parkingu zanieczyszczeń przez umieszczenie go w woreczku a następnie wyrzucenie go do oznaczonego pojemnika.
Dla osób pozostających na plaży z psami wyznaczony został jeden sektor plaży. Zabrania się wchodzenia psom na pozostałe sektory.
Na terenie Eko-plaży zabronione jest wędkowanie.
Ze względu na lokalizację Eko-plaży na terenie lasów i konieczną ochronę przeciwpożarową zabrania posługiwania otwartym ogniem, a także zabrania się grillowania i rozpalania ognisk. Na terenie Eko-plaży obowiązuje zakaz palenia papierosów, z wyjątkiem trzech oznakowanych STREF DLA PALACZY, w których umieszczone są popielniczki.
Śmieci i odpadki należy składać w koszach wyłożonych workami foliowymi. Uprasza się o niezanieczyszczanie jeziora poprzez wrzucanie niedopałków papierosów, kapsli od butelek itp. Korzystanie z kabin sanitarnych WC jest bezpłatne, lecz uprasza się o zachowanie w nich czystości.
Dla zachowania odpowiednich warunków wypoczynku apeluje się o ograniczenie hałasu, również podczas korzystania z własnych urządzeń mobilnych typu: odtwarzacz mp3, telefon, laptop, tablet itp. Parking przylegający do Eko-plaży jest dozorowany i płatny.
Parking czynny jest w miesiącach lipiec-sierpień w godzinach od 9:00 do 21:00 , w miesiącach czerwiec i wrzesień w piątki, soboty i niedziele w godzinach od 9:00 do 21:00.
Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje warunki umowy przedstawione w niniejszym „regulaminie” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

PARKING: Parking jest przeznaczony dla samochodów osobowych i motocykli.
Na terenie parkingu oraz dróg dojazdowych do plaży obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h.
Samochody powinny być parkowane zgodnie z umieszczonymi znakami pionowymi i zawsze w taki sposób, aby nie blokować przejazdu dla innych użytkowników oraz służb ratowniczych.
Personel parkingu Eko-Plaża może prosić o przestawienie lub usunięcie pojazdu o ile ten zagraża innym pojazdom lub blokuje drogę ewakuacyjną.
Parkując i poruszając się na terenie, należy zachować ostrożność na wystające korzenie, gałęzie, drzewa i krzewy.
Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się. Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni Klient, również w stosunku do osób trzecich.
Zaparkowany pojazd powinien mieć szczelnie zamknięte szyby i wszelkie zamki tak, aby dostęp do wnętrza był niemożliwy. Parking nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nie zastosowania się do tego punktu.
Parking nie odpowiada za pozostawione w samochodzie przedmioty wartościowe, dokumenty i inne rzeczy w pojeździe.
Stan techniczny pojazdu nie powinien zagrażać otoczeniu. Ryzyko strat powstałych wskutek niesprawności technicznej pojazdu na terenie parkingu ponosi Klient, również w stosunku do osób trzecich.
Na terenie parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia i palenia papierosów.
Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h oraz zasada pierwszeństwo pojazdu nadjeżdżającego z prawej strony.
Użytkownik parkingu odpowiada za wszelkie szkody (otarcia, wgniecenia itp.) wyrządzone w innych pojazdach osób trzecich. W przypadku wystąpienia takiej szkody z winy użytkownika, powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze parkingu i udostępnić własną polisę OC w celu likwidacji szkody. W przypadku niezgłoszenia faktu spowodowania szkody w innym pojeździe, użytkownik naraża się na odpowiedzialność karną.
Płatność za parkowanie następuje z góry przez pozostawieniem samochodu na parkingu.
Regulamin dostępny jest do wglądu dla klientów na parkingu. Poprzez wjazd na parking i zawarcie umowy, klient akceptuje zawarte w regulaminie postanowienia.
Operator parkingu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez gryzonie, zwierzęta i inne szkodniki, a także spadające gałęzie, szyszki czy drzewa.
Operator parkingu nie ponosi odpowiedzialności za rysy, otarcie, wgniecenia itp., powstałe przy parkowaniu w wyniku otarcia o gałęzie, korzenie, krzewy czy konary.
Parking nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej (m.in., gradu, huraganu, tornada, wiatrołomów),
Regulamin parking stanowi integralną cześć umowy z Klientem.
W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
Na terenie Eko-plaży znajduje się wypożyczalnia sprzętu wodnego, która posiada własny regulamin.
Osoby przebywające na terenie Eko-plaży ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy szkody i będą zobowiązane do ich naprawienia lub obciążone kosztami naprawy. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu zmuszone będą do opuszczenia terenu Eko-plaży, a w skrajnych przypadkach pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU

Zarządcą miejsca wypoczynku i rekreacji jest
Eko Plaża s.c Bartosz Blum oraz Wiktor Zienkiewicz, siedziba firmy: ul. Asfaltowa 3, 62-006 Janikowo.